Ympäristölupa ja ympäristön tarkkailu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tammervoima Oy:n  hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan 28.2.2013. Yhtiö jätti lupahakemuksen viranomaiselle joulukuussa 2011.

Voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2011.

Yhtiö seuraa jatkuvasti hyötyvoimalaitoksen käytön aikaisia vaikutuksia ympäristön tilaan ja julkaisee säännöllisesti seurantatuloksia. Ympäristön tarkkailu tehdään Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä edellytetyn ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesien tarkkailu tehdään yhteistarkkailuna Tarastenjärven alueen muiden toimijoiden, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen kaupungin  kanssa.

Laitoksen vuosiraportti 2018 päästöistä

Tammervoima Oy:n toimintajärjestelmä täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

  • SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät
  • SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät
  • OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Keskeisenä tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Auditointien avulla etsitään puutteet, sovitaan korjaavat toimenpiteet ja seurataan järjestelmän toteutumista.