Ympäristölupa ja ympäristön tarkkailu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tammervoima Oy:n  hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan 28.2.2013. Yhtiö jätti lupahakemuksen viranomaiselle joulukuussa 2011.

Voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2011.

Yhtiö seuraa jatkuvasti hyötyvoimalaitoksen käytön aikaisia vaikutuksia ympäristön tilaan ja julkaisee säännöllisesti seurantatuloksia. Ympäristön tarkkailu tehdään Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä edellytetyn ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesien tarkkailu tehdään yhteistarkkailuna Tarastenjärven alueen muiden toimijoiden, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen kaupungin  kanssa.