13.07.2010

Hyötyvoimalaitoksen sijaintivaihtoehtojen luontoinventoinnit aloitettiin

Mediatiedote 13.7.2010


Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos –yhtiöiden hyötyvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät luontokartoitukset eli inventoinnit on aloitettu Sarankulmasta. Muut arvioitavat kohteet sijaitsevat Lielahdessa, Ruskossa ja Tarastenjärvellä.

Inventoinneilla selvitetään alueiden nykytilaa, luonnon monimuotoisuutta sekä mahdollisia suojelun kannalta keskeisiä kohteita. Tarvittaessa kohteissa käydään eri vuodenaikoina. Kartoituksen lisäksi arvioinnissa käytetään jo olemassa olevia tietoja, luontoselvityksiä ja karttoja. Inventoinnit tekee hankkeen konsulttina toimiva Ramboll Finland Oy.

Sarankulman hankealue sijoittuu yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi kaavoitetulle Tampereen kaupungin omistamalle tontille Sarankulman eteläosassa. Alue rajautuu idässä rautatiehen ja lännessä Pirkkalan kunnan rajaan.