22.03.2012

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen YVA palkittiin

YVA ry:n tiedote 22.3.2012

Yva ry on myöntänyt vuoden 2012 Hyvä YVA –palkinnon Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja Tampereen Sähkölaitos –yhtiöille yhteisestä Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja biokaasulaitoksen hyvin laaditusta ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAsta). Palkittu jätehuoltohanke sijoittuu Tampereen kaupunkiseudulle.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos –yhtiöt osoittavat toteuttamallaan YVA-menettelyllä, miten kaksi hankkeesta vastaavaa voivat toimia yhdessä, aktiivisesti ja avoimesti sekä sitoutuen hankkeen parantamiseen ja haitallisten vaikutusten minimoimiseen. YVA-menettelyssä onnistuttiin löytämään ja muodostamaan hyviä ja toteuttamiskelpoisia sijaintivaihtoehtoja jätehuoltohankkeelle voimakkaasti kasvavan ja tiivistyvän kaupunkirakenteen sisältä.

Kyseessä on kokonaisuutena laadukas YVA-menettely, jota on hyödynnetty monipuolisena suunnittelutyökaluna ja siten onnistuttu parantamaan suunnitelmia menettelyn aikana. Osallistujilla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Vuoropuhelu oli onnistunutta myös alueen maankäytön suunnittelijoiden kanssa. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia oli arvioitu laajasti ja arviointitulokset oli esitetty asiantuntevasti.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toiminut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kiitti erityisesti hankkeesta vastaavien aktiivista ja positiivista otetta sekä hyvää vuorovaikutusta niin yhteysviranomaisen kuin kansalaisten suuntaan. Arviointiselostus antoi hyvän kokonaiskuvan Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja sen vaihtoehtojen olennaisista ympäristövaikutuksista. Konsulttina YVA-menettelyssä toimi Ramboll Finland Oy.

Hyötyvoimalahankkeen tavoitteena on saada nykyisin kaatopaikoille loppusijoitettavan jätteen energiasisältö hyötykäyttöön kaukolämpönä ja sähkönä. Tammervoiman hyötyvoimalaitos tulee olemaan Tampereen kaupungin kaukolämmön peruskuormalaitos, joka tuottaa samalla sähköä Tampereen Sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa on tarkoitus tuottaa energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä. Biokaasulaitoksessa tullaan käsittelemään biomassoja, joista muodostuva metaani hyödynnetään energiantuotannossa.

Palkinnonjakotilaisuus
Kuva: Palkintoa olivat vastaanottamassa Simo Isoaho (Pirkanmaan Jätehuolto), Mika Pekkinen (Tampereen Sähkölaitos), Ulla Koivusaari (Pirkanmaan ELY-keskus), Leena Ivalo (Pirkanmaan ELY-keskus), Eero Parkkola (Ramboll) ja Joonas Hokkanen (Ramboll).

Lisätietoja
Yva ry:n puheenjohtaja Nunu Pesu, puh. 0400 143 971
www.yvary.fi


Paikallisesti lisätietoja antavat:

Pentti Rantala,
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
puh. 050 63 102

Mika Pekkinen
kehitysjohtaja
Tampereen Sähkölaitos Oy
Tammervoima Oy
puh. 050 5994 300