27.05.2011

Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta

ELY-keskuksen tiedote lausunnosta (27.5.2011)


Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on kuvattu tuoreessa arviointiselostuksessa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausuntonsa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos Yhtiöt Oy:n Tammervoiman hyötyvoimalaitos -hankkeen ja Biokaasulaitos-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut arviointiselostuksen riittävyyden ja arviointien laadun. Hankkeiden arviointi oli kokonaisuutena riittävä.

Pirkanmaan ELY-keskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-yhteysviranomainen. YVA-menettelyssä arvioidaan ja vertaillaan erilaisia hankevaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Arviointimenettely päättyy nyt annettuun lausuntoon arviointiselostuksesta.

Vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista on saatu kokonaiskuva päätöksentekoon

Arviointimenettelyssä arvioitiin varsin laaja hankesuunnitelma vaihtoehtoineen. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin neljää sijaintipaikkavaihtoehtoa (Epilä, Peltolammi, Rusko ja Tarastenjärvi). Keskiössä olivat myös eri vaihtoehtojen putki- ja johtolinjat sekä polttotekniikka. Samanaikaisesti arvioitiin, millaiset ympäristövaikutukset biokaasulaitoksella olisi Tarastenjärvellä kahdessa eri paikassa.

YVA-lain tavoite on edistää ympäristövaikutusten arviointia suunnittelussa ja arviointitulosten huomioimista hankkeita koskevassa päätöksenteossa. Tammervoiman ja biokaasulaitoksen arviointiselostus antaa kattavan kuvan hankkeiden ja niiden vaihtoehtojen merkittävistä ympäristövaikutuksista päätöksentekoa varten, mikä toteuttaa YVA-lain tavoitetta. Arvioinnissa havaittiin kuitenkin muutamia puutteita, ja hankkeiden suunnittelun edetessä arviointeja on tärkeä täydentää.

Esimerkiksi Hyötyvoimalaitoksen Tarastenjärven vaihtoehdossa tieyhteys tulisi suunnitella toisin, koska muuten alueella esiintyvän tummaverkkoperhosen kulkuyhteyttä ei voida turvata. Viranomaislausuntojen mukaan muun muassa lento- ja raideliikenne voivat vielä vaikuttaa vaihtoehtojen suunnittelun etenemiseen.  Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan, että hankkeiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja nykyiseen maankäyttöön on arvioitu tässä vaiheessa vasta hyvin yleisellä tasolla. Tarastenjärven hankkeissa myös tuleva maankäyttö Nurmi-Sorilan alueella vaatii lisäarviointeja.

Tarastenjärven biokaasulaitoksen suunnittelu on esisuunnitteluvaiheessa. Arviointiselostuksesta löytyvät leviämismallitulokset biokaasulaitoksen hajuvaikutuksista erityisesti häiriötilanteessa. Myös hajun hallintaa on kuvattu selostuksessa, mikä on tärkeää sekä nykyisen asutuksen että tulevan Nurmi-Sorilan kaupunginosan asukkaiden ja ympäristön kannalta.

Selostuksen lopussa oleva arviointitulosten vertailu tiivistää arvioinneissa tuotetun tiedon. Vertailua hyödynnetään monesti päätöksenteossa, jolloin sen tietojen on oltava oikeita. Pirkanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan arviointiselostuksen vertailutaulukoihin joitakin tarkennuksia ja korjauksia.

Liikennejärjestelyt puhuttivat

Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä yli 40 mielipidettä, joista muutamissa olivat mukana adressilistat. Mielipiteissä korostui huoli siitä, että hyötyvoimalaitoksen alueen kaduilla liikennöinti lisääntyisi ja aiheuttaisi meluhaittoja ja turvattomuutta. Useissa mielipiteissä pidettiin Tarastenjärveä sopivimpana sijoituspaikkana hyötyvoimalalle, koska muut vaihtoehdot sijoittuisivat lähelle nykyisiä asuinalueita ja asukkaiden arvostamaa luonnonläheistä ympäristöä.

Lausuntoon voi tutustua

Lausunto on yleisön nähtävillä seuraavissa paikoissa:

  • Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckell
  • Lempäälään kunnan palvelupiste
  • Kangasalan ympäristöpalvelukeskus
  • Pirkkalan kunnanvirasto
  • Nokian kaupunki
  • Ylöjärven tekninen virasto
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Attilan toimipiste (Yliopistonkatu 38).

Lausunto on lisäksi luettavissa seuraavissa kirjastoissa:


Tampere:
pääkirjasto Metso, Lukusali Frenckell sekä Koivistonkylän, Hervannan, Kaukajärven, Lentävänniemen, Tesoman, Härmälän ja Peltolammin kirjastot
Lempäälä:
Lempäälän pääkirjasto, Lempäälän Aleksi 1 ja Sääksjärven kirjasto
Pirkkala:
Pirkkalan pääkirjasto, Toivion lainausasema ja Nuolialan kirjasto
Kangasala:
Kangasalan pääkirjasto ja kirjastoauto
Nokia:
Nokian pääkirjasto
Ylöjärvi:
Ylöjärven Leija ja kirjastoauto

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto ovat luettavissa kokonaisuudessaan internet-osoitteessa www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva (kohta "Vireillä olevat YVA-hankkeet").

Lisätiedot:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Leena Ivalo, puh. 020 636 0050

Tiedotus:
Tiedottaja Anna Vilhula, puh. 040 714 6298

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi